دفتر توسعه آموزش (EDO)

دفتر توسعه و آموزش دانشكده بهداشت سرايان

 
........................................................................................................................ 

 ):EDO ماموريت واهداف تشكيل (

ماموريت دفتر توسعه آموزش علوم پزشكي به عنوان يكي ازمجموعه هاي  دانشكده بهداشت ارتقا ي كمي و كيفي فرآيند آموزش مي باشد.

دفتر توسعهن آموزش همكاري اعضا ء هيئت علمي و كارشناسان دانشسكده با استفاده از يافته هاي پژوهش هاي آموزشي درباره چگونگي  بهبود كيفيت آموزشي و به كار بردن برنامه ريزي در نظام آموزشي ، به باز انديشي ، بازسازي و بازآفريني اين نظام مي پردازد. لذا براي نيل به اين اهداف فعاليت هاي خود را عمدتا در محورهاي زير متمركز نموده است:

-توسعه فلسفه هاي نوين در حيطه هاي آموزشي

-توانمند سازي اعضاي هيئت علمي در حيطه آموزش منطبق بر استاندارد هاي موجود

-تدوين وبازنگري برنامه هاي آموزشي بر اساس نياز هاي جامعه

-سازماندهي هدايت ، نظارت و انجام پژوهش هاي مرتبط با آموزش پزشكي

 

 :EDOمحور هاي كلي

1.ارائه مشاوره و مشاركت در تدوين و بازنگري برنامه ريزي آموزشي

2.ارتقاء توانمتدي اعضا هيئت علمي دانشكده در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي

3.ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي فراگيران ، اعضا هيئت علمي و فرآيند هاي آموزش در دانشكده

4.ارائه مشاوره به دانشجويان در زمينه روش هاي نوين ياددهي و يادگيري ، برنامه ريزي آموزشي و پژوهش هاي مرتبط .

5.مشاركت در تدوين و بازبيني برنامه هاي آموزشي براي راه اندازي رشته هاي جديد در دانشكده.

6. هدايت پروژه اعتبار بخشي برنامه هاي آموزش (مورد تاكيد وزارت متبوع ) و مشاركت در تدوين واجراي فرآيند ارزشيابي دروني و بيروني گروهها.

7.ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرح هاي پژوهش (انجام مطالعات كاربردي )

...................................................................................... 
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/30
تعداد بازدید:
132
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal